วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552ระบบการเรียนการสอน1. เนื้อหาหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จะต้องมีความสอดคล้องกัน2. พิจารณาพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้เรียน คือ ต้องทราบพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน3. ขั้นการสอน วิธีการสอน และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี4. การประเมินผล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการเรียนการสอน5. วิเคราะห์ผลและปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น: